To describe regarding ICT useful in nursing, including ethic and law in using ICT in nursing, ICU applied for nursing services, nursing education and nursing research. 

คำอธิบายรายวิชา

เพื่อศึกษา แนวคิด และหลักการสื่อสาร วิธีการสื่อสาร  การประยุกต์ความรู้ทางการสื่อสารในการพยาบาลกับบุคคล ครอบครัว และชุมชน  แนวคิดของสารสนเทศทางการพยาบาล การเข้าถึงแหล่งสารสนเทศในเครือข่ายโลก หลักการและวิธีการใช้เทคโนโลยีในการค้นหา  การวิเคราะห์และการเลือกใช้สารสนเทศทางการพยาบาล ข้อมูลข่าวสารในสถานบริการสุขภาพไปใช้ในการปฏิบัติงานและในชีวิตประจำวันได้อย่างเท่าทันการเปลี่ยนแปลง

แนวคิดและหลักการคิดในมิติต่างๆ พัฒนากระบวนการคิด  การใช้เหตุผลแบบนิรมัย อุปนัย และแบบอื่นๆ การถ่ายทอดความคิดอย่างมีเหตุผล การนำเสนอความคิด อุปสรรคการคิด และการตัดสินใจ

ความหมาย และคำศัพท์ที่เกี่ยวข้องในวิชากายวิภาคศาสตร์และสรีรวิทยาของมนุษย์ ใช้เป็นแนวทางในการอธิบายที่อยู่ของอวัยวะ และใช้เป็นจุดอ้างอิงตำแหน่งของส่วนต่างๆ ในร่างกาย ซึ่งมีความสัมพันธ์กับส่วนอื่นๆ สิ่งมีชีวิตทุกชนิดโดยเฉพาะมนุษย์ ซึ่งเป็นสัตว์ชั้นสูง ร่างกายจะประกอบด้วยโครางสร้างที่มีความสลับซับซ้อน ตั้งแต่ระดับเซลล์เนื้อเยื่อ อวัยวะ ระบบ จึงจะทำให้ร่างกายสามารถทำงานเชื่อมโยง ประสานกันเพื่อที่หน้าที่ในการดำรงชีวิตอยู่รอดได้

วิชานี้ว่าด้วยนวตรรมทางการพยาบาลโดยมีวัตถุประสงค์ให้นิสิตใช้กระบวนการคิดนวตกรรมใหม่ที่เป็นประโยชน์ต่อการพยาบาล

แนวคิดของสารสนเทศ การเข้าถึงแหล่งสารสนเทศในเครือข่ายโลก หลักการและวิธีการใช้เทคโนโลยีในการสืบค้น การวิเคราะห์และการเลือกใช้สารสนเทศทางการพยาบาล ข้อมูล ข่าวสาร ในสถานบริการสุขภาพ 


แนวคิดพื้นฐานของระบาดวิทยา ปัจจัยที่เกี่ยวข้องกับการเกิดโรคที่มีผลต่อสุขภาพความเจ็บป่วย
ของประชากรและปัญหาสาธารณสุข ธรรมชาติของการเกิดโรค ลักษณะทางระบาดวิทยาของโรคและการ
กระจายของโรคในชุมชน ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับชีวสถิติ การรวบรวมข้อมูลและนำเสนอข้อมูลทางชีวสถิติ สถิติชีพและดัชนีอนามัย วิธีการทางระบาดวิทยา การเฝ้าระวังโรค การสืบสวนการระบาดของโรค หลักการป้องกันและการควบคุมโรค