Available courses

หลักสูตรนี้ให้ความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับสาขาการบริจาคอวัยวะ การปลูกถ่ายเนื้อเยื่อ และการถ่ายอวัยวะ นักศึกษาจะได้เรียนรู้เกี่ยวกับกายวิภาคศาสตร์และสรีรวิทยาของอวัยวะและเนื้อเยื่อ กระบวนการบริจาคอวัยวะและการปลูกถ่าย ประเด็นด้านจริยธรรมและกฎหมายของการบริจาคอวัยวะ บทบาทของพยาบาลในการบริจาคอวัยวะและการปลูกถ่าย ทักษะการสื่อสารและการให้คำปรึกษา การสนับสนุนความโศกเศร้าและการไว้ทุกข์

หลักสูตรข้อสอบเสมือนความรู้ขอขึ้นทะเบียนและสอบประเมินความรู้เป็นหลักสูตรที่ออกแบบมาเพื่อช่วยให้นักเรียนเตรียมตัวสำหรับการสอบความรู้เพื่อขอขึ้นทะเบียนและสอบประเมินความรู้ หลักสูตรประกอบด้วยบทเรียนที่ครอบคลุมเนื้อหาทั้งหมดที่ครอบคลุมในการสอบ รวมถึงคำถามฝึกหัดและแบบทดสอบเสมือนจริง นักเรียนสามารถเรียนรู้ในแบบของตนเองและกำหนดความเร็วของตนเองได้ หลักสูตรมีให้ใช้งานตลอด 24 ชั่วโมงทุกวัน 7 วันต่อสัปดาห์ ดังนั้นนักเรียนจึงสามารถเรียนได้ทุกเวลาที่สะดวก