รายวิชาที่มีอยู่

ระบบการสอบออนไลน์ แนวข้อสอบการพยาบาล : กฎหมายและจรรยาบรรณวิชาชีพ, ก...
Course
To describe regarding ICT useful in nursing, including ethic and la...
Course
คำอธิบายรายวิชา เพื่อศึกษา แนวคิด และหลักการสื่อสาร วิธีการสื่อสาร...
Course
แนวคิดและหลักการคิดในมิติต่างๆ พัฒนากระบวนการคิด  การใช้เหตุผลแบบนิ...
Course
ความหมาย และคำศัพท์ที่เกี่ยวข้องในวิชากายวิภาคศาสตร์และสรีรวิทยาของ...
Course
วิชานี้ว่าด้วยนวตรรมทางการพยาบาลโดยมีวัตถุประสงค์ให้นิสิตใช้กระบวนก...
Course
แนวคิดของสารสนเทศ การเข้าถึงแหล่งสารสนเทศในเครือข่ายโลก หลักการและว...
Course
แนวคิดพื้นฐานของระบาดวิทยา ปัจจัยที่เกี่ยวข้องกับการเกิดโรคที่มีผ...
Course
การพยาบาลบุคคลที่มีปัญหาทางสุขภาพ 2 (Health 2)
Course
การพยาบาลบุคคลที่มีปัญหาทางสุขภาพ 1 (Health 1)
Course
ปฏิบัติการพยาบาลบุคคลที่มีปัญหาทางสุขภาพ 1 (PHEALTH 1)
Course
เพื่อให้นิสิตได้ศึกษาแนวคิดและหลักการพยาบาลเด็กทุกช่วงวัยและสามารถใ...
Course
หลักไวยากรณ์ ศัพท์วิชาการทางการแพทย์และพยาบาลที่เกี่ยวข้องกับการปฏิ...
Course
วิชาสารสนเทศทางการพยาบาลสำหรับหลักสูตรประกาศนียบัตรผู้ช่วยพยาบาล
Course
มุ่งเน้นให้ผู้เรียนเข้าใจ ความหมาย บทบาท ความสำคัญ ผลกระทบ ลักษณะสำ...
Course