ตารางสอบวัดความรู้รวบยอดทางการพยาบาล (pre-test)

ตารางสอบวัดความรู้รวบยอดทางการพยาบาล (pre-test)

โดย Noppawan arsa -
Number of replies: 0

ตารางสอบวัดความรู้รวบยอดทางการพยาบาล (pre-test)

กิจกรรมเตรียมความพร้อมก่อนการสอบขึ้นทะเบียนใบประกอบวิชาชีพทางการพยาบาล

สำหรับนักศึกษาพยาบาสศาสตร์ ชั้นปีที่ ๔ รุ่นที่ ๑๒๐ ปีการศึกษา ๒๕๖๔

 

วันที่

เวลา

รายวิชา

วันพฤหัสที่ ๑๒ สิงหาคม ๒๕๖๔

๐๙.๐๐ – ๑๐.๑๕ น.

การพยาบาลเด็กและวัยรุ่น

๑๐.๔๕ – ๑๒.๐๐ น.

การพยาบาลสุขภาพจิตและจิตเวชศาสตร์

๑๓.๐๐ – ๑๔.๑๕ น.

การพยาบาลผู้ใหญ่

๑๔.๓๐ – ๑๕.๑๐ น.

การพยาบาลผู้สูงอายุ

วันศุกร์ที่ ๑๓ สิงหาคม ๒๕๖๔

๐๙.๐๐ – ๑๐.๑๕ น.

การพยาบาลผดุงครรภ์

๑๐.๔๕ – ๑๒.๐๐ น.

การพยาบาลมารดาและทารก

๑๓.๐๐ – ๑๔.๑๕ น.

การพยาบาลอนามัยชุมชนและการรักษาพยาบาลขั้นต้น

๑๔.๓๐ – ๑๕.๑๐ น.

กฎหมายวิชาชีพการพยาบาลและการ      ผดุงครรภ์ และจรรยาบรรณวิชาชีพ และกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง