Site news

ขั้นตอนการเข้าใช้งาน E-Learning ด้วยบัญชีอีเมลของวิทยาลัย

 
รูปภาพของphuttarak mulmuang
ขั้นตอนการเข้าใช้งาน E-Learning ด้วยบัญชีอีเมลของวิทยาลัย
โดย phuttarak mulmuang - Sunday, 24 April 2016, 9:22PM
 
ประชาสัมพันธ์อาจารย์และนิสิตพยาบาลทุกท่าน สามารถเข้าใช้งาน E-Learning ด้วยบัญชีอีเมลของวิทยาลัยได้แล้ว โดยคลิกเมนูเข้าสู่ระบบหลังจากนั้นเลือก Login with Google Account เนื่องจากเข้าระบบด้วยบัญชีอีเมล์ของวิทยาลัย จึงไม่สามารถใช้ E-Learning ผ่าน Moodle Apps ไม่ได้ ขอให้ใช้ผ่านเว็บแทน และข้อมูลรายละเอียดส่วนตัวยังคงเหมือนเดิม สามารถดูขั้นตอนการใช้งานได้จากคลิปวีดีโอ