แนวข้อสอบสภาการพยาบาล ปี พ.ศ. 2549 - พ.ศ. 2554
(แนวข้อสอบสภาการพยาบาล)

แนวข้อสอบสภาการพยาบาล : กฎหมายและจรรยาบรรณวิชาชีพ, การพยาบาลมารดาและทารก, การพยาบาลเด็กและวัยรุ่น, การพยาบาลผู้ใหญ่, การพยาบาลผู้สูงอายุ, การพยาบาลอนามัยชุมชน, การพยาบาลสุขภาพจิตและจิตเวชศาสตร์, การพยาบาลผดุงครรภ์