หลักสูตรประกาศนียบัตรผู้ช่วยพยาบาล

ภาษาอังกฤษ

English PN ภาษาอังกฤษ

หลักไวยากรณ์ ศัพท์วิชาการทางการแพทย์และพยาบาลที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงาน ทักษะการอ่านการสนทนาโต้ตอบและนัดหมาย การเขียนบทความสั้นๆ